EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Euplectoptera Tillyard 1932

nomen circumscribens: Euplectoptera Tillyard 1932

original circumscription:  

typified name: Ephemera/fg


sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Tillyard 1932

Euplectoptera 

 

Plectoptera

 

Tshernova 1962

Euplectoptera (infraordo)

 

Plectoptera

Paedephemeridea

Ephemeridea

Siphlonuridea

Heptageniidea

Neoephemeridea

Caenidea

Kluge 1998

Euplectoptera

 

Ephemeroptera

Posteritorna

Anteritorna

Kluge 2000

Euplectoptera = Ephemeroptera s.str. = Ephemera/fg3

 

Euephemeroptera

Posteritorna

Anteritorna

Kluge 2004

Euplectoptera = Ephemeroptera s.str. = Ephemera/fg3

 

Euephemeroptera

Posteritorna

Anteritorna

 

 

Euplectoptera

 

 

 

 

Euplectoptera = Ephemeroptera s.str. = Ephemera/fg3

= Triangulifera syn.n.

 

Posteritorna

Anteritorna

 

 

 

 

 

 


taxa with circumscriptional names subordinated to Euplectoptera:

Posteritorna

= Carapacea

Anteritorna

* Tridentiseta

* * Vetulata

* * Tetramerotarsata

 * * * Liberevenata

* * * * Turbanoculata

* * * * * Protopatellata

* * * * * Anteropatellata

* * * * * * Baetovectata

* * * * * * * Baetungulata

* * * * * * * * Baetofemorata

* * * * * * * * * Baetosternata

* Bidentiseta

* * Branchitergaliae

* * * Eusetisura

* * * * Discoglossata

* * * * * Geminovenata

* * * Heptagennota

* * * * Pentamerotarsata

* * * * * Radulapalpata

* * Furcatergaliae

* * * Fimbriatotergaliae

* * * * Pinnatitergaliae

* * * * * Fossoriae

* * * * * * Cryptoprosternata

* * * * Caenotergaliae

* * * * * Caenoptera

* * * Ephemerella/fg1

* * * *  Pantricorythi

* * * * * Tricoryptera

* * * * * * Afrotricorythi

* * * * * * * Tricorygnatha

* * * Leptophlebia/fg1

* * * * Atalophleboadentata

* * * * * Atalophlebopectinata

* * * * * * Atalophleboculata

* * * * * * * Atalophlebomaxillata

* * * * * * * * Atalophlebolinguata

* * * * * * * * * Hagenulus/fg1

 * * * * * * * * * * Hermanellonota

 * * * * * * * * * * * Hermanellognatha

Schistonota

 Pannota

Costatergalia

Furcatergalia

Pisciforma

* Arenata

 * Imprimata

Setisura

Rectracheata

* Vetulata

 * Pannota

 * Lanceolata

* * Scapphodonta