NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA INSECTORUM

CONTENTS

REFERENCES

                                                   

Typified names:

Chauliodes/fg

f: Chauliodesidae Newman 1853
g: Chauliodes Latreille 1796, typus Hemerobius pectinicornis Linnaeus 1763 (design. Latreille 1802 & 1810)

 

Chauliodes/f1853/g1796

Corydalus/f1815(g1802)=Chauliodes/g (incl. Sialis/f1815/g1802)

  

 NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA:

  

Corydalus/f1=Chauliodes/g1 (incl. Sialis) = Semblides Latreille 1825 (non Semblis/fg) = Meganeuroptera Crampton 1916 = Eumegalopterida Krausse & Wolff 1919 = Megalopterida Pearce 1936

Corydalus/f=Chauliodes/g~ (sine Parasialis; incl. Sialis) = Neomegaloptera Engel 2004

Corydalus/f2=Chauliodes/g2 (sine. Sialis) = Eumegaloptera Riek 1974

  

    

Chauliodes pectinicornis (Linnaeus 1763)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chauliodes_pectinicornis_(Corydalidae)_-_(imago),_Cape_Cod_(MA),_United_States.jpg