NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA INSECTORUM

CONTENTS

REFERENCES

                                                   

Typified names:

Podura/fg

f: Podurellae Latreille 1802: 71
g: Podura Linnaeus 1758: 608 (genus 231), typus Podura aquatica Linnaeus 1758 (ICZN 1928: Opinion 104; ICZN 1954: Opinion 239)

  

Podura/f1802:71/g1758:608

Podura/f=Thrips/(f1814)/g1758:457

Podura/fg (incl. Scolopendra/f1815/g1758:637)

Podura/fg (incl. Campodea/f1865/g1842, Acerentomon/fg1907)


in: Scarabaeus/fg, Lepisma/fg, Gryllus/f=Forficula/g

  

 NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA:

  

[Podura/f=Thrips/g] see Thrips/fg

[Podura/fg] (incl. Scolopendra) = Myocerata Remington 1955

Podura/fg1 (incl. Campodea) = Entognatha Stummer-Traunfels 1891 = Entognathata Boudreaux 1979

Podura/fg2 (sine Campodea; incl. Acerentomon) = Ellipura Borner 1910 = Astyligera Crampton 1916 = Proturadelphia Crampton 1916 = Panprotura Crampton 1920 = Protapterygota Crampton 1924 = Ellipurata Boudreaux 1979 = Parainsecta Kukalova-Peck 1987

Podura/fg3 (sine Acerentomon; incl. Sminthurus) = Collembola Lubbock 1870 = Apontoptera Shipley 1904 = Oligomerentoma Krausse & Wolff 1919 = Cinuradelphia Crampton 1924 = Pancinura Crampton 1924 Eucinura Crampton 1924 = Oligoentomata Imms 1936 = Collembolida Pearce 1936 = Collemboloidea Kuznetsov 1951 = Protomorpha Handshin 1952 = Podura Bey-Bienko 1962 = Podurata Bey-Bienko 1962 = Oligomorpha Chen 1962

[Podura/fg] (sine Sminthurus; incl. Orchesella) = Arthropleona Borner 1901 = Euarthrura Crampton 1916

Podura/fg~ (sine Sminthurus, Orchesella; incl. Hypogastrura, Anurida) = Patiropodura Crampton 1916 

Podura/fg4 (sine Sminthurus, Orchesella; incl. Actaletes) = Metaxypleona Salmon 1964

  .

       

Podura aquatica Linnaeus 1758

https://www.collembola.org/images/germany/ohmer/Podura-aquatica-20180726-Michael-Ohmer-Germany.jpg